Avís Legal

1.DRET DE LA INFORMACIÓ

T’informem que el titular d’aquesta pàgina web hi és ANDRÉS MARZAL I BLAY,  amb denominació de AMPELT.

L’accés i/o l’ús a la Web t’atribueix la condició d’usuari, i l’acceptació d’aquest AVÍS LEGAL.

D’ara endavant, com a “Usuari” pot posar-se en contacte amb AMPELT a través de la següent adreça de correu electrònic: info@ampelt.com

2.ÚS DE LA PÀGINA WEB

L’Usuari  assumeix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web. La Web pot proporcionar accés a una gran quantia de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, contingut multimèdia i informacions (d’ara endavant, “Continguts”) propietat de AMPELT o de tercers als quals l’Usuari pot tindre accés. 

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i Serveis oferits a través de la Web i amb caràcter enunciatiu però no limitat, a no emprar-los per a: I. Incurrir en activitats il·lícites, ilegals o contràries a la bona fe i a l’odre públic; II. Provocar perjuís als sistemes físics i lògics de la Pàgina Web de AMPELT; III. Introduir o difondre en la red virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siga susceptible de provocar els perjuís mencionats anteriorment; IV. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de AMPELT, tercers proveedors i altres Usuaris; V. Reproduir o copiar, distribuir o permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, si no es compta amb l’autorització pròpia de AMPELT o de tercers incorporats als Continguts; així com els dispositius tècnincs de protecció o qualsevol dels altres mecanismes d’informació que puguen insertar-se als Continguts.

AMPELT tindrà dret d’investigar i denunciar qualsevol de les conductes mencionades d’acord amb la Llei, així com, a col·laborar amb les autoritats en la investigació de dites actuacions. 

AMPELT podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accesibilitat a la Pàgina Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permeten, AMPELT comunicarà a l’Usuari, amb antel·lació suficient, la data prevista per a la suspensió dels Serveis. AMPELT no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris poden fer dels continguts inclosos en el lloc Web.

3.PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual del Contingut d’aquesta Pàgina Web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva d’ANDRÉS MARZAL I BLAY, o bé d’un tercer que ha autoritzat l’utilització d’aquestos. Amb aquesta afirmació, AMPELT és l’únic usuari a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. 

Amb consonància amb el Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’Abril, l’aprovació del qual exposa i retifica el Text Refundit de la Llei de la Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17/2001, del 7 de desembre, de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, o qualsevol altra explotació i/o modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de AMPELT, de qualsevol Contingut inclòs en la Pàgina Web.

AMPELT no concedeix ninguna llicència o autorització d’ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la Pàgina Web, els Serveis o els Continguts de la mateixa web.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als Continguts aportats pels Usuaris és responsabilitat exclusiva dels mateixos, així doncs, l’Usuari mantindrà indemne a AMPELT de qualsevol reclamació de tercers derivada de la utilització il·lícita de Continguts a la Pàgina Web.

4.RESPONSABILITAT I GARANTIES

AMPELT declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seues possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament de la seua Pagina Web, així com l’absència de virus i components perjuïns. No obstant això, AMPELT no pot fer-se responsable de: I. La continuïtat i disponibilitat dels Continguts i Serveis; II. L’absència d’errors en els mateixos Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que poguera ocurrir; III. L’absència de virus i/o la resta de components perjuïns; IV. Els perjuís que cause qualsevol persona que vulnere els sistemes de seguritat de AMPELT.

AMPELT no assumeix ninguna responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que es troben en la Pagina Web, els quals pogueren dirigir a l’Usuari a altres destinacions web per sobre els quals AMPELT no hi té ningun tipus de control, així doncs, l’Usuari accedeix baix la seua pròpia i personal responsabilitat al Contingut i en les condicions d’ús que regeixen els mateixos.

5. DURACIÓ I MODIFICACIÓ

El present AVÍS LEGAL estarà vigent amb caràcter indefinit, de manera que AMPELT puga efectuar canvis sobre les condicions específiques en el mateix, i que entraran en vigor des de el moment de la seua publicació. 

AMPELT podrà assumir, afegir o canviar tant els Continguts com els Serveis que dona, així com també la forma en què aquests aparesquen localitzats o presentats. S’entenen com a vigents, les condicions que estiguen publicades en el moment en què l’Usuari accedisca a la Pàgina Web de AMPELT.

L’accés y/o l’ús de la Pàgina Web s’entendrà com una acceptació per part de l’Usuari del present AVÍS LEGAL i de les seues condicions, i al seu torn, dels canvis efectuats en aquestes condicions. 

CONTACTA AMB AMPELT – info@ampelt.com

Shopping Cart